कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र उमेदवारांची यादी व पत्र
 
तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहेरील)               
कागद पत्र पडताळणीचे पत्र
तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)             
कागद पत्र पडताळणीचे पत्र
वाहनचालक               
कागद पत्र पडताळणीचे पत्र