प्राप्त गुण
 
तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहेरील)
 
तलाठी (पेसा क्षेत्रातील)
 
वाहनचालक