तलाठी (पेसा क्षेत्राबाहेरील)  नियुक्ती आदेश

तलाठी (पेसा क्षेत्रातील) नियुक्ती आदेश

अंतिम निवड यादी new

कागदपत्र पडताळणी करीता अंतिम संधी

कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र उमेदवारांची यादी

प्राप्त गुण

अंतिम उत्तरतालिका

दिनांक २५/०८/२०१६ च्या शुद्धीपत्रकबाबत खुलासा

महत्वाचे शुद्धिपत्रक – दिंडोरी तालुक्यातील पेसाक्षेत्रातील काही गावात झालेला बदल

 

Policy

Disclaimer

http://www.hitwebcounter.com/